Algemene voorwaarden van TP Advocatuur

 1. TP Advocatuur is een handelsnaam van de besloten vennootschap Tesselschade B.V. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72368268.
 1. Alle opdrachten zullen worden beschouwd als uitsluitend aan de besloten vennootschap gegeven waarbij het TP Advocatuur vrij staat te bepalen door wie de opdracht wordt uitgevoerd, ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verstrekt met het oog op de uitvoering ervan door een bepaalde persoon. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TP Advocatuur te verrichten en verrichtte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) en zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die als werknemer, opdrachtnemer of anderszins voor TP Advocatuur werkzaam zijn. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, dienen tezamen met onze opdrachtbevestiging te worden gelezen. Samen vormen zij de algemene voorwaarden die gelden tussen de opdrachtgever en TP Advocatuur voor het doel van de opdracht. Indien en voor zover de algemene voorwaarden strijdig zijn met de opdrachtbevestiging, geldt de opdrachtbevestiging. Het staat TP Advocatuur vrij om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of vervangen. In geval van een wijziging wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. De gewijzigde of nieuwe algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TP Advocatuur te verrichten en verrichtte opdrachten, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen laat weten hiermee niet akkoord te gaan.
 1. Alvorens het accepteren van een opdracht, stelt TP Advocatuur vast of er advies gegeven kan worden gelet op toepasselijke juridische of professionele voorschriften. TP Advocatuur is niet verplicht een opdracht te accepteren. 
 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TP Advocatuur op grond van een overeenkomst van opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is TP Advocatuur vrij te bepalen om in voorkomend geval met inschakeling van derden de opdracht uit te voeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 1. TP Advocatuur zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. TP Advocatuur zal bij het inschakelen van niet tot haar kantoor behorende derden (behoudens ingeval van deurwaarders- en incassobijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van TP Advocatuur voor tekortkomingen van deze derden alsmede van derden die door opdrachtgever worden ingeschakeld is uitgesloten. Opdrachtgever stemt ermee in dat een aan TP Advocatuur gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.TP Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor adviezen of andere diensten door experts, buitenlandse advocaten, of andere uitvoerders ingeschakeld door TP Advocatuur namens opdrachtgever. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de opdrachtgever direct verantwoordelijk voor kosten en uitgaven van deze partijen. 
 1. Opdrachtgever stemt er mee in dat TP Advocatuur digitale communicatie middelen en data opslag services mag gebruiken, al dan niet aangeboden via derden, ten behoeve van communicatie. TP Advocatuur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of verlies volgend uit het gebruik van dergelijke services. 
 1. Indien de uitvoering van een opdracht door TP Advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van TP Advocatuur vermeerderd met het eigen risico wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door TP Advocatuur in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte en betaalde honorarium, zulks echter in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 10.000,00. Iedere aansprakelijkheid voor schade verloopt een jaar na de datum waarop de opdrachtgever bekend is geraakt met mogelijk verlies of schade, en verloopt in elk geval na drie jaar. Vorenstaande beperking geldt niet ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van TP Advocatuur. 
 1. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij TP Advocatuur binnen drie maanden nadat opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. 
 1. Opdrachtgever is gehouden TP Advocatuur te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, en aan TP Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 1. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 1. De door TP Advocatuur opgestelde adviezen zijn opgesteld en verstrekt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever en ten behoeve van de doeleinden die uit de opdracht blijken. De adviezen dienen niet bekend gemaakt te worden aan derden zonder vooraf schriftelijk gegeven toestemming van TP Advocatuur.
 1. Opdrachtgever vrijwaart TP Advocatuur en alle personen verbonden met TP Advocatuur voor de gevolgen of claims van derden die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de uitvoering van instructies, inclusief kosten voor juridische ondersteuning, tenzij de claim het gevolg is van een beroepsfout aan de kant van TP Advocatuur. 
 1. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten en btw verschuldigd. De door TP Advocatuur gehanteerde tarieven en honoraria kunnen (periodiek) worden gewijzigd. TP Advocatuur is steeds gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Betalingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat TP Advocatuur de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gedragsregels bij de uitoefening van de praktijk dient te respecteren. Opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 1. Facturatie geschiedt maandelijks en betaling dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke daarvan binnen veertien dagen na factuurdatum. Na overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd van 1% over de verschuldigde hoofdsom per maand. Een deel van de maand geldt als één maand. Daarnaast is TP Advocatuur gerechtigd aanspraak te maken op de daadwerkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke (incasso) kosten met een minimum van 15% van de hoofdsom of ingeval van een consument-opdrachtgever overeenkomstig het Besluit Incassokosten.
 1. Indien een declaratie van TP Advocatuur niet, niet tijdig of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is TP Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit geldt tevens voor andere opdrachten welke op dat moment door TP Advocatuur voor opdrachtgever worden uitgevoerd. TP Advocatuur is alsdan nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en TP Advocatuur is uitsluitend onderworpen aan Nederlands Recht.
 1. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, worden exclusief beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij dwingend recht zich daartegen verzet.
 1. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. Archiefdossiers kunnen tegen vergoeding van redelijke kosten schriftelijk worden opgevraagd.
 1. TP Advocatuur verricht haar werkzaamheden met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals uitgewerkt in de Uitvoeringswet en zoals nader omschreven in het privacy statement welke kan worden geraadpleegd op www.tpadvocatuur.nl.
 1. Deze algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging toegezonden en zijn tevens te raadplegen op www.tpadvocatuur.nl.

Versie 2022.