Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. TP Advocatuur besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Desondanks kan TP Advocatuur niet garanderen dat de op de website verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De informatie zoals opgenomen op deze website is informatief van aard en niet bedoeld als juridisch en/of ander professioneel advies. Ook kan TP Advocatuur niet garanderen dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert.

TP Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door TP Advocatuur gecontroleerd of onderhouden worden. TP Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de websites of anderszins gebruik van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TP Advocatuur.